Úvod

Vítame Vás na našom webe. Dozviete sa tu množstvo užitočných informácií na tému energetickej certifikácie budov ako aj o iných aktivitách našej spoločnosti Danubius CERT s.r.o.

Prečo certifikovať?

energeticka-certifikacia-peniazeAk ideme kupovať domáci spotrebič, zistíme, že v ponuke je veľké množstvo spotrebičov a rozhodnutie, ktorý si vybrať v nemalej miere ovplyvní energetický štítok, ktorý nás informuje o spotrebe daného spotrebiča. Ak sa chceme správne rozhodnúť pri investovaní do novej nehnuteľnosti, alebo pri nájme nehnuteľnosti, potrebujeme zistiť či budova nespotrebuje veľa energie a  energetické certifikáty budov nás informujú o tejto spotrebe.

Cena za vystavenie energetického certifikátu

peniaze

Stanoviť presnú cenu za vystavenie energetického certifikátu bez preskúmania konkrétneho prípadu nie je možné. Môže sa totiž stať, že cena energetického certifikátu pre 2 úplne rovnaké domy môže byť odlišná. Takisto je rozdiel v cene za vystavenie energetického certifikátu pre rodinné domy, bytové domy, kancelárske budovy, administratívne stavby alebo priemyselné objekty.

Situácia je samozrejme jednoduchšia pri rodinných domoch. Certifikát vieme zhotoviť pokiaľ nám dodáte všetky požadované dokumenty, hlavne projekt rodinného domu (projekt zdravotechniky (vykurovania, rekuperácie, technologické komponenty…), umiestnenie rodinného domu v lokalite a podobne. Samozrejme potrebujeme poznať aktuálny stav, ktorý sa často líši od dokumentácie, ktorá bola použitá pri žiadosti o stavebné povolenie. Pri stavbách realizujeme obhliadku rodinného domu pred vystavením energetického certifikátu.

Pri priemyselných objektoch, obchodných centrách, administratívnych budovách, školách a nemocniciach je situácia komplikovanejšia. Nezanedbateľným faktorom v prospech včasnej obhliadky sú úspory, ktoré môžete získať aplikovaním rád našich odborníkov. Vyhnete sa tak dodatočným stavebným úpravám (napr. eliminácia tepelných mostov), alebo úpravám technológie. Takéto úspory totiž môžu mnohonásobne presiahnuť cenu za vystavenie energetického certifikátu.

Význam Energetickej certifikácie

usporny-spotrebicÚsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkových nákladov na prevádzku budovy. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať takisto vplyv na trh s nehnuteľnosťami. Významným nástrojom sa v tejto súvislosti stáva energetická certifikácia budov.

Prečo?  Ak sa chceme správne rozhodnúť pri investovaní do novej nehnuteľnosti, alebo pri nájme nehnuteľnosti, potrebujeme zistiť či budova nespotrebuje veľa energie a na to slúžia energetické certifikáty budov. Majú dôležitú informačnú funkciu. Na každom energetickom certifikáte musia byť uvedené rámcové návrhy energeticky úsporných opatrení, ktoré sa v budove dajú uskutočniť.

Ak už sme vlastníkmi alebo kupcami existujúcej budovy, alebo máme záujem kúpiť byt v konkrétnom dome, treba vedieť, čo sa s budovou dá urobiť, aby bola energeticky úspornejšia, resp. s akými opatreniami, a tým aj výdavkami treba v budúcnosti na tento účel počítať. Tak možno určiť potenciál energetických úspor v budove a zistiť, v akej energetickej triede bude budova po realizácii týchto opatrení. Investorovi v spolupráci so správcom budovy to umožňuje lepšie spoznať svoje budovy a plánovať jednotlivé investície so znalosťou ich efektov.

Energetické certifikáty predstavujú zároveň dôležitý nástroj na skvalitnenie a dosiahnutie väčšej transparentnosti trhu s nehnuteľnosťami. Je zrejmé, že na miestnom nasýtenom trhu s príslušným druhom budov (napr. administratívne budovy a pod.) budú kvalitnejšie budovy s nižšími prevádzkovými nákladmi na energiu (deklarované energetickým certifikátom) hodnotnejšie a bude o ne väčší záujem, čím dosiahnu aj vyššiu cenu pri predaji.

Energetická hospodárnosť budov

zakon-energeticka-hospodarnost-budovNR SR prijala 8. novembra 2005 zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2006. Nový právny predpis nadväzuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2002/91/ES zo 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov, ktorá smeruje k obmedzeniu spaľovania neobnoviteľných prírodných zdrojov a tým aj k obmedzeniu tvorby oxidu uhličitého. Zákon legálne definuje pojem energetická hospodárnosť budov ako množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

Energetická hospodárnosť budovy je vyjadrenie množstva energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na:

  • vykurovanie a prípravu teplej vody
  • chladenie a vetranie
  • osvetlenie

Využitie energetického certifikátu

dom-certifikatyEnergetický certifikát nemá význam len ako povinný dokument pri kolaudácii novej alebo rekonštruovanej budovy.

Význam Energetického certifikátu pri predaji/kúpe budovy

Mnoho investorov sa pri kúpe nehnuteľnosti zaujíma aj o spotrebu budovy, ktorá bude predstavovať do budúcnosti podstatnú zložku nákladov na prevádzku. Môže preto dôjsť k paradoxnej situácii, že dve podobné vedľa seba stojace budovy budú mať podstatne odlišnú cenu, nakoľko z perspektívy napríklad 10 rokov sa prevádzkové náklady horšej budovy môžu vyšplhať aj na hodnotu 10% nákupnej ceny. Predpokladá sa preto, že dokonalé energetické riešenie budovy už pri výstavbe sa prejaví nielen na úsporách prevádzkových nákladov, ale aj na zvýšenej cene pri predaji stavby.

Energetický certifikát a prenájom

Nízke prevádzkové náklady pri prenájme budovy sú dôležité aj pre nájomníkov v kancelárskych budovách. Tu sa však neprejavuje rozdiel medzi kvalitne tepelne izolovanou budovou a neizolovanou budovou, pretože výšku nákladov (zvyčajne za služby) si určuje majiteľ budovy a okrem samotného vykurovania tam zahŕňa aj náklady na vodu, elektrinu, upratovanie a podobne. Napriek tomu, cena „služieb“ pri prenájme môže zohrávať dôležitú roľu pri rozhodovaní o prenajatí priestorov.

Energetický certifikát a reálne merania

Energetický certifikát je možné použiť aj pri porovnávaní skutočných hodnôt s nameranými. Výpočet energetickej hospodárnosti budovy stanoví priemernú spotrebu budovy pri definovaných prevádzkových podmienkach. Pokiaľ sa namerané hodnoty príliš odlišujú od vypočítaných hodnôt je potrebné zistiť príčinu nezrovnalostí. Príčiny môžu byť nasledovné:

  1. Neboli správne definované príkony/výkony všetkých spotrebičov, prípadne niektoré podstatné spotrebiče boli opomenuté
  2. Stavba má závažne tepelnoizolačné poruchy a tepelné mosty, s ktorými sa pri výpočte tepelných strát a energetického certifikátu vôbec nepočítalo.
  3. Nesprávna prevádzka budovy a regulácia môže spôsobiť, že sa často vetrá oknami, vstupné dvere sú otvorené a podobne

Produkty