Energetické audity

 

Audity rozlišujeme podľa rozsahu a doby ich realizácie:

Rýchly audit

Cieľom takéhoto auditu je v krátkom čase zmapovať energetický systém výroby, rozvodov, využitie energie a približne do 2 týždňov stanoviť možnosti energetických úspor. Takýto spôsob je vhodný pri riešení konkrétneho energetického problému.

Dlhodobý audit

Na základe komplexnej analýzy stavu sa vyhodnotia možnosti úspor energie a navrhne sa súbor opatrení, ktorého výsledkom je komplexné zlepšenie energetickej hospodárnosti nákladovo efektívnymi opatreniami.

Je energetický audit povinný?

Schválením zákona č.321/2014 Z.z. vstúpila do platnosti  povinnosť pre veľké podniky zabezpečiť si energetický audit najneskôr do 5.decembra 2015. Po zabezpečení energetického auditu sú veľké podniky povinné zabezpečiť následné audity aspoň raz za štyri roky.

Veľkým podnikom podľa zákona je podnik, ktorý zamestnáva viac ako 250 zamestnancov a ročný obrat podniku presahuje 50 mil. EUR alebo celková ročná súvaha presahuje 43 mil. EUR.

 Postup pri výkone energetického auditu, obsah písomnej správy a súbor údajov na monitorovanie efektívnosti pri používaní energie je  uvedený vo vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom audite.

Verejné budovy malé a stredné podniky

Európsky plán 20/20/20 a 30/30/30

 Európska únia má za cieľ do roku 2020 a 2030 zvýšiť energetickú efektívnosť a podiel obnoviteľných zdrojov v energetickej spotrebe budov o 20% do roku 2020 a o 30% do roku 2030. Emisie skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami v roku 1990 sa majú znížiť v rovnakom pomere. V rámci týchto cieľov sa od r. 2014 a v nasledujúcom období predkladajú žiadosti o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov, ktoré sú určené pre podnikateľov a verejný sektor. Podmienkou týchto žiadostí je aj požiadavka na vypracovanie energetického auditu.

Rozvody

Podľa zákona 321/2014 Z.z. je vyhotovenie energetického auditu rozvodov zákonná povinnosť pre bytové domy , ale aj pre iné budovy nad výmeru 1000m2. Z toho vyplýva, že každá budova patriaca štátu, mestu, obci alebo súkromnému sektoru by si mala splniť túto zákonnú povinnosť.