Legislatíva

Energetická certifikát – Zákony a vyhlášky

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov stanovuje na úrovni EÚ smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov. Jej cieľom je podporovať lepšiu energetickú hospodárnosť budov v spoločenstve, berúc do úvahy vonkajšie klimatické podmienky, ako aj požiadavky na teplotu vnútorného prostredia a hospodárnosť prevádzky budov. Jednou z jej požiadaviek je aj energetická certifikácia budov.

Zákon č. 300/2012 Z. z.

pdf-icon

Zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon tiež vyhlasuje za platnú vyhlášku č.364/2012.

Zákon č. 555/2005 s vyznačenými zmenami podľa zákona č. 300/2012

pdf-icon
Konsolidované znenie zákona č. 555/2005 Z. z. a č. 300/2012 Z. z.

Vyhláška č. 324/2016 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

pdf-icon
Vyhláškou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhláška č. 364/2012 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

pdf-icon
Vyhláškou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.