Energetické hodnotenie

 

Energetické hodnotenie budovy

Zákonom č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vstúpilo do platnosti povinnosť energetickej certifikácie budov.

Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie musí byť aj energetické hodnotenie budovy.

Na základe projektového energetického hodnotenia sú navrhnuté stavebné konštrukcie tak, aby ich parametre vyhovovali požiadavkám STN 73 0540 – Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Posudzuje sa aj vykurovanie a príprava TV a pri nebytových budovách aj osvetlenie či vzduchotechnika tak, aby potreba tepla a potreba energie v budove vyhovovali platnej legislatíve. Na základe tohto hodnotenia sa potom zatriedi budova do jednotlivých energetických tried.

Je dôležité, že správnym projektovým energetickým hodnotením Vám môžeme navyše poradiť aj pri stavebných úsporách vedúcich k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov už v štádiu prípravy projektovej dokumentácie. Tieto úspory prevyšujú mnohonásobne cenu energetického hodnotenia budovy.